موزه تاریخ هانوفر Historisches Museum Hannover

آدرس:
Pferdestr. 6, Hannover, Lower Saxony, Germany
موزه تاریخ هانوفر Historisches Museum Hannover
/ جهان / آلمان / هانوفِر / جاذبه های هانوفِر / موزه تاریخ هانوفر Historisches Museum Hannover