گرینویچ (منطقه) Greenwich

آدرس:
London SE10 9LW, England
تلفن:
08706082000
گرینویچ (منطقه) Greenwich

گرینویچ

(منطقه) سلطنتی گرینویچ منطقه ای در جنوب شرق لندن، انگلستان، واقع در قصبه سلطنتی گرینویچ واقع شده است .منطقه سلطنتی گرینویچ قابل توجه است برای تاریخ دریایی خود و دادن نام خود را به نصف النهار گرینویچ و زمان گرینویچ است.

/ جهان / انگلستان / لندن / جاذبه های لندن / گرینویچ (منطقه) Greenwich