معبد آتنا Tempio di Athena Nike

آدرس:
Athens 10558, Greece
معبد آتنا Tempio di Athena Nike

معبد آتنا

این معبد در آکروپلیس آتن قرار دارد و در سال 420 پیش از مسیح پایه گذاری شده.

/ جهان / یونان / آتن / جاذبه های آتن / معبد آتنا Tempio di Athena Nike