آرامگاه اعتمادالدوله Tomb of Itimad-ud-Daulah

آدرس:
Yamuna River, Agra 282001
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
آرامگاه اعتمادالدوله Tomb of Itimad-ud-Daulah

آرامگاه اعتمادالدوله Tomb of Itimad-ud-Daulah:

آرامگاه اعتمادالدوله این بنا مقبره میرزا غیاث الدوله بگ پدر ملکه نور جهان وصدراعظم دربار جهانگیر می باشد که توسط ملکه نور جهان برای پدر خود ساخته شده است. این مقبره اولین بنای مغولی است که از سنگ های قیمتی مرمر ساخته شده.

/ جهان / هندوستان / اگرا / جاذبه های اگرا / آرامگاه اعتمادالدوله Tomb of Itimad ud Daulah