غار چشمه باد

آدرس:
روستای هرزه ویل
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
غار چشمه باد

غارچشمه باد:

غار چشمه باد در روستای هرزه ویل شهر منجیل واقع شده است. این غار از نوع غارهای رودخانه ای می باشد که در بهار بسیار پرآب شده و ورود به داخل آن غیرممکن می شود.این غار را به دلیل اینکه از آن هم آب و هم باد می آید چشمه باد می گویند.