ساحل میناب

آدرس:
20کیلومتری از مرکزشهر
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
ساحل میناب

ساحل میناب:

سواحل زیبا با چشم اندازهای بکر و درختان حرا که واقعا بی نظیر و دارای زیبایی خاصی هستند.