حصارقدیمی رفسنجان

آدرس:
مرکز شهر
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
حصارقدیمی رفسنجان

حصار رفسنجان:

مجموعه های (دروازه و حصار) باقیمانده از مستحدثات شهر قدیم رفسنجان در زمان حاکمیت شاه بهرام سلجوقی که در مرکز شهر رفسنجان قرار دارد، از آجر و خشت خام و کاهگل ساخته شده است. این حصار و دروازه های آن که قریب 200 سال قبل به دستور امیر مفخم بختیاری حاکم کرمان در اطراف بهرام آباد ساخته شد دارای چند برج و باروی مستحکم و دروازه های چهارگانه (قطب آباد ، علی آباد ؛ مزار و کمال آباد) بود. طول حصاررفسنجان 5400 متر ، عرض پائین دیوار 3 متر و ارتفاع دیوار 6 متر می باشد. بنای حصار رفسنجان از خشت خام و لایه هایی از گل دونم و لگد خورده و کاه گل ساخته شده است و راس دیوار حصار بصورت کنگره با زیبایی خاص خود چشم هر رهگذررا به خود جذب می کند.

/ ایران / کرمان / رفسنجان / جاذبه های رفسنجان / حصارقدیمی رفسنجان