آبشار برغمد

آدرس:
30 کیلمتری سبزوار
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
آبشار برغمد

آبشار برغمد:

آبشار برغمد سبزوار با توجه به طبيعت خشک منطقه،در بين اهالي معروف بوده و محل مناسبي براي استراحت و فرار از گرماي شديد است. دره منتهي به آبشار برغمد با درختان زيباي گردو تزئين شده است. براي رفتن به آبشار مي بايست با اتومبيل از کنار رودخانه کم آبي گذشت و نيم ساعتي هم کوهپيمايي داشت. تنوع گياهي و جانوري در اين دره جالب توجه است.