زیارتگاه پیر هریشت

آدرس:
15 کیلومتری اردکان
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
زیارتگاه پیر هریشت

زیارتگاه پیرهریشت:

پیر هریشت از نیایشگاه های زرتشتی در استان یزد است که بر دامنه ی كوه هایی پست با پوشش گیاهی اندك قرار دارد. زرتشتیان بر این باورند که «هریشت» محل غایب شدن یکی از کنیزهای بانوی « یزدگرد ساسانی» است. زرتشتیان هر سال، در روز هجدهم نوروز به این محل می آیند و به زیارت، جشن و پایکویی می پردازند.زیارتگاه بر بالای پله هایی ساخته شده که به بالای کوه راه دارد.بعد از رسیدن به پای پیر ، زیارت کنندگان دست و صورت خود را با آب پاکی که در راه پله و قبل از رسیدن به زیارتگاه تعبیعه شده میشویند. در ورودی زیارتگاه با سه سخن اندیشه برانگیز اشوزرتشت اسپنتمان یعنی (هومت ، هوخت و هورشت ) آراسته شده است.بنای زیارتگاه از یک اتاق و یک پستو تشکیل شده و در قسمتی از کوه آتشی همیشه روشن وجود دارد .اتاقک های متعددی نیز جهت اسکان میهمانان در نظر گرفته شده است.

/ ایران / یزد / اردكان / جاذبه های اردكان / زیارتگاه پیر هریشت