بازار بزرگ بروجرد

آدرس:
مرکز شهر بروجرد
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی و عمومی
بازار بزرگ بروجرد

بازار بروجرد:

بازار بزرگ بروجرد که مردم محلی به آن راسا به معنی راسته میگویند در دوره ی قاجاریه طرحریزی و ساخته شده است.بازار بروجرد از راسته های مختلف تشکیل شده که یکی از راسته های مهم آن راسته مسگرهاست.یهودیها راسته بازار نسبتا بزرگی دارند و بیشتربه عمده فروشی یا پارچه فروشی مشغولند.راسته بازارها عمدتا به مشاغل خاص اختصاص دارند و به همان نام خوانده میشوند مانند بازار مسگرها ، علافها، زرگرها و بازار چلنگرها.

/ ایران / لرستان / بروجرد / جاذبه های بروجرد / بازار بزرگ بروجرد