نارین قلعه

آدرس:
مرکز بافت تاریخی شهر نایین
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی شخصی
نارین قلعه

نارین قلعه:

نارین قلعه در مرکز باقت قدیمی شهر نایین ، از قدیمی ترین و مهمترین بناهای تاریخی شهر محسوب میشود.مصالح اصلی ساخت این بنا از خشت بوده و بنای قلعه به شکل چند ضلعی است که چندین برج در گوشه های اضلاع آن قرار دارد.