قصر اسفرزسکو Castello Sforzesco

آدرس:
Piazza Castello, 27029 Milano
تلفن:
00390288463703
وب سایت:
www.milanocastello.it
طریقه رفتن:
Metro: Cairoli
زمان:
9am-7.30pm Tue-Sun, to 10.30pm Thu
قیمت ها :
adult/reduced €5/3
قصر اسفرزسکو Castello Sforzesco
/ جهان / ایتالیا / میلان / جاذبه های میلان / قصر اسفرزسکو Castello Sforzesco