خانه گربه های وان House of Van Cats

آدرس:
Yuzuncu YIl Universitesi | Van Kedisi Arastirma Merkezi Zeve Kampusu
وب سایت:
vankedisi.yyu.edu.tr
طریقه رفتن:
تاکسی
خانه گربه های وان House of Van Cats

خانه گربه های وان :

محل نگه داری گربه های وان که شهرتی جهانی دارند ، علت خاص بودن این گربه ها ی سفید و پشمالو رنک چشم های آنها می باشد که یکی از آنها آبی و دیگری زرد است .

/ جهان / ترکیه / وان / جاذبه های وان / خانه گربه های وان House of Van Cats