میدان ملی پرچم National Flag Square

آدرس:
Neftchiler Avenue, Baku AZ5000, Azerbaijan
طریقه رفتن:
مترو، اتوبوس و تاکسی
میدان ملی پرچم National Flag Square

میدان ملی پرچم:

این میدان بزرگترین میدان باکو می باشد ، که پرچم کشور آذربایجان با ارتفاع 160 متر در وسط این میدان قرار گرفته است .

این میدان دقیقا کنار بلوار باکو واقع شده است .

نام سابق آن ، میدان لنین ( Lenin Square) بوده است .

/ جهان / آذربایجان / باکو / جاذبه های باکو / میدان ملی پرچم National Flag Square