پارک بن رتیرو مادرید Parque del Buen Retiro

آدرس:
Plaza de la Independencia, 7, 28001 Madrid
طریقه رفتن:
Metro: Retiro, Príncipe de Vergara, Ibiza, Atocha
زمان:
6am-midnight May-Sep, to 11pm Oct-Apr
پارک بن رتیرو مادرید Parque del Buen Retiro

Buen Retiro Park

یکی از بزرگترین پارکهای موجود در مادرید میباشد و تا اواخر قرن 19 قلمرو پادشاه اسپانیا بوده است.

/ جهان / اسپانیا / مادرید / جاذبه های مادرید / �������� ���� ���������� ������������ Parque del Buen Retiro