میدان کنکورد پاریس Place de la Concored

آدرس:
75008 Paris,
طریقه رفتن:
Metro: Concorde
میدان کنکورد پاریس Place de la Concored

میدان کنکورد

از میدان های مشهور شهر پاریس است و در انتهای شرقی خیابان شانز الیزه قرار گرفته است. در گذشته این میدان به نام لویی پانزدهم نامیده می شد.

/ جهان / فرانسه / پاریس / جاذبه های پاریس / میدان کنکورد پاریس Place de la Concored