دخمه قبور پاریس Les Catacombes

آدرس:
1 av Colonel Henri Roi-Tanguy, 14e
وب سایت:
www.catacombes.paris.fr
طریقه رفتن:
Metro: Denfert Rochereau
زمان:
10am-8pm Tue-Sun (last admission 7pm)
قیمت ها :
adult/child €8/free
دخمه قبور پاریس Les Catacombes

کاتاکوم يا دخمه قبور

گورستان يا دخمه قبور پاريس، مکاني زيرزميني است که مرده هاي زيادي در آن دفن شده اند. در اين گورستان که در جنوب دروازه قديمي شهر پاريس قرار گرفته، بقاياي جسد حدود 6 ميليون نفر ديده مي شود که در اين مکان زيرزميني به خاک سپرده شده اند. اين گورستان شامل حفره ها و تونل هاي زيرزميني بازسازي شده اي است که از معادن سنگ پاريس به جا مانده اند. اين دخمه زيرزميني از اواخر قرن هجدهم به يک جاذبه توريستي در پاريس تبديل شده و در اوايل قرن نوزدهم جهت بازديد عموم مردم بازگشايي شد. با اينکه اين گورستان فقط بخش کوچکي از تونل هاي زيرزميني پاريس را شامل مي شود اما پاريسي هاي امروز کل تونل هاي زيرزميني شهرشان را کاتاکوم يا دخمه قبور مي نامند.

/ جهان / فرانسه / پاریس / جاذبه های پاریس / �������� �������� ���������� Les Catacombes